Personuppgifter

Personuppgifter

Finkontoret Sverige AB
559274-3701
Tramsta
153 93 Mörkö
hej@finkontoret.se

Uppdaterad 2021-01-31

Hantering av personuppgifter

Finkontoret är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Finkontoret eller för Finkontorets räkning.

Finkontorets behandling av personuppgifter sker med stöd av rättslig grund, i huvudsak för att fullgöra avtal eller för att det finns en rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse (exempelvis för att tillhandahålla information, utföra kundundersökningar eller marknadsföring, för att tillhandahålla tjänster som är relaterade till avtalet, för att tillhandahålla accesstjänster med hjälp av BankID och digitala nycklar, etc). Finkontoret sparar uppgifter om medlemmen så länge denne är registrerad som kontaktperson och utsedd till medlem av kunden enligt detta avtal. Det åligger kunden att anmäla till Finkontoret om uppgifterna ska uppdateras. Merparten av personuppgifterna raderas i samband med att avtalsförhållandet upphör. För det fall det finns kvarstående rättsliga anspråk, tex avgifter som inte betalats, sparas de uppgifter som krävs för att kunna driva anspråket. Uppgifter om betalning av avgiften sparas enligt gällande bokföringsregler. Inom ramen för avtalsförhållandet kan Finkontoret lämna ut personuppgifter till andra bolag som tillhandahåller tjänster relaterade till avtalsförhållandet. Uppgifter lämnas även ut om det följer av lag eller myndighetsbeslut.